Täzelikler

"Hazar Logistik" H.K- myzyň üç bölümi.
"Hazar Logistik" H.K- myzyň üç bölümi.

22.1.2022

"Hazar Logistik" hususy kärhanamyz ýurtda logistika we ammar hyzmatlaryny hödürlemekde iň ygtybarly hem elýeterli kompaniýa hökmünde ykrar edildi. "Hazar Logistik" hususy kärhanamyz logistika, ammar, paýlamak, frahta we ibermeleriň yzygiderliligini dolandyrmak ulgamlarynda köp ýyllyk tejribä eýe bolup, müşderilene premium derejeli logistika hyzmatlaryny hödürlemäge ymtylýar. Kompaniýamyzyň edaralary logistikanyň we ammar hyzmatynyň ähli ugurlary boýunça alnyp barylýan giň gerimli işleriň öz wagtynda hem-de netijeli ýerine ýetirilmegi üçin ýurdumyzyň üç sebitinde hereket edýär. Şeýlelikde, Maryda ýerleşýän esasy edaramyz Artyk-Sarahs-Farap-Serhetabat ugry boýunça ähli gümrük işlerini ýerine ýetirýär. Aşgabatdaky edaramyz demir ýol aragatnaşygy bilen bagly ähli işlere jogap berýär. Türkmenbaşynyň halkara deňiz portunyň umumy ýükler terminalynda üçünji edaramyz ýerleşip, ol portlardaky gämileriň agentlik hyzmatlaryny we ýükleri ekspedirlemekligi, Gara deňziniň ähli portlaryna dürli ýükleri daşamaklygy, gämileriň frahta alynmagyny üpjün edýär. Şeýlelikde, "Hazar Logistik" hususy kärhanamyz Türkmenistanyň, Ýewropanyň we GDA ýurtlarynyň çäklerinde ýük daşamaklyyň ähli görnüşlerini amala aşyrýar. Logistika hyzmatlaryndan peýdalanmak isleýän müşderilerimize konteýnerler, ammarlar we port

Konsultasiýa.
Konsultasiýa.

22.1.2022

Işgärlerimiz, Demirýol açyk paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleri bilen konsultasiýada.

Bowling ýaryşy.
Bowling ýaryşy.

22.1.2022

29-njy maýda, Türkmenistanyň Bowling meýdançasy we AkEnMar-PR agentligi tarapyndan gurnalan üç sany bouling ýaryşynyň soňky oýunlary Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesinde ýeňil atletika toplumynda geçirildi. Bäsleşigiň açylyş dabarasynda Bowling federasiýasynyň prezidenti Batyr Hangeldiýew we PR agentliginiň baş müdiri Maral Annanurowa bu sporta köpçüligiň ünsüni çekmegiň Türkmenistanda bowling meşhurlygy üçin möhüm ähmiýete eýe boljakdygyny aýtdylar. Sport festiwaly ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini we bedenterbiýe terbiýesini bermekden ybaratdyr. Biz bu taslamanyň hemaýatkäri biz bolduk. Bu sport ýaryşa gatnaşmaklyk dostlarymyz we kärdeşlerimiz bilen wagt geçirmek üçin gowy pursat boldy.