Kompaniýamyzyň täzeliklerinden habarly boluň!

Biz Türkmenistanyň çäginde ammar hyzmatlaryny hödürleýäris.
Biz Türkmenistanyň çäginde ammar hyzmatlaryny hödürleýäris.

4/28/2022

        “Hazar Logistik” hususy kärhanamyz Mary, Aşgabat we Türkmenbaşy şäherlerinde ammarlary kärendesine almak hyzmatyny hödürleýär.

Ammarlaryň umumy meýdany 3000 m2 deň bolup, bu ýerde konteýnerler we tehniki enjamlar üçin dürli otaglar hem bar. Şeýle-de, ürgün maddalar üçin aýratyn ammarlar, uly bolmadyk we ýörite maddalar üçin aýratyn ammarlar we otaglar gyzyklanma bildirýänlere hödürleýäris.

Gelýän ýükleri saklamakda ammarlamagyň ähli talaplary we standartlary göz öňünde tutýarys. Ammarda saklanylýan ýükleriň her birine aýratyn saklama şertleri ulanýarys.

Ammarlara ýokary hilli ýollar guralyp, olara günüň dowamynda islendik wagtda barmak mümkindir. Müşderilere harytlaryny daşamak üçin ýörite enjamlar we ýükleýji işgärler bilen üpjün edýäris.

Ammarlar häzirki zaman yşyklandyryş ulgamlary, 24 sagat wideo gözegçiligi, ýangyn duýduryş datçikleri we ýangyn burçlar bilen enjamlaşdyrylandyr. Ammarlaryň ýerleşýän çäginiň her künjeginde gözegçiler hem bar.

Biziň ammarlarymyz ýuridiki we fiziki şahslara kärendesine berlip, zerur bolan resminamalary taýýarlamak hyzmaty hem hödürleýäris.

Hususy kärhanamyz ygtybarly hem elýeterli logistika we ammar hyzmatlaryny hödürleýän kärhanalaryň biri bolup durýar. Kärhanamyzyň iş merkezleri Mary, Aşgabat we Türkmenbaşy şäherlerinde ýerleşýär.
			 
“Hazar Logistik” kompaniýamyz deňiz ýük gatnawlary hyzmatyndan peýdalanmaga çagyrýar.
“Hazar Logistik” kompaniýamyz deňiz ýük gatnawlary hyzmatyndan peýdalanmaga çagyrýar.

12/6/2021

        Logistika, ýükleri ammara ýerleşdirmek, paýlamak, fraht we üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak pudagynda köp ýyllyk tejribä eýe bolan “Hazar Logistik” Hususy kärhanamyz deňiz ýük gatnawlary boýunça hyzmatlaryndan peýdalanmagy hödürleýär

Öňdebaryjy ýük daşaýyş liniýalary we halkara portlary bilen hyzmatdaşlyk etmek bilen kompaniýamyz şu aşakdakylary üpjün edýär:

Derwaýys ýüklere esasy ünsi bermek bilen konteýnerlere iň çalt görnüşde ýük ýükleýiş işlerini geçirmek;
Porta gelýän konteýnerleri çalt eltip bermek;
Ähli ýanynda iberilýän resminamalaryň resmileşdirilmegini kepillendirmek.

“Hazar Logistik" hususy kärhanamyz her bir müşderä aýratyn çemeleşmek bilen talabalaýyk konteýner gatnawlaryny we toplumlaýyn amallary ýerine ýetirýär.
Mundan başgada portlarda agentlik hyzmatlary hem ýerine ýetirilýr:

Gämini reýddan gämi duralgasyna tiz urganlama;
Port hyzmatlarynyň ähli görnüşleri;
Ýükleme we düşürme işleri, bu işlerde bir wagtyň özünde iki sany göteriji kranlar gatnaşýar;
Gümrük bilen bagly işler (resminamalaryň dogry we doly doldurylşynyň barlagy).
Kompaniýamyzyň maksady – öz müşderileri bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmak, şunuň bilen baglylykda hünärmenler topary hyzmat etmegiň ähli ugurlarynda köp ýyllyk oňyn tejribesini işjeň ulanýar.

Ýokary tehnologiýaly ulgamlar, häzirki zaman logistika gurallary we enjamlary, ýörite halas edijiler, ýöriteleşdirilen hyzmatlar we öz müşderileri üçin çykdajylary azaltmak meýilligi kompaniýamyza üstünlikli logistika çözgütlerini üpjün etmäge ýardam edýär.
			 
Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi.
Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi.

10/15/2021

        Bugün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.

Ministrler Kabinetiniň Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory M.Çakyýew " “Balkan” gämigurluşyk we abatlaýyş zawody" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde gury ýük daşaýjy gämini gurmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzda halkara ýük daşamalaryna işjeň gatnaşýan Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Hazar logistik” hususy kärhanasynyň “Balkan” gämigurluşyk we abatlaýyş zawodynda ýük göterijiligi 5300 — 8100 tonna aralygynda bolan gury ýük daşaýjy gämini gurmagy göz öňünde tutulýar.

Gämi gurlanda, täze iş orunlary dörär hem-de ýurdumyzyň hünärmenleriniň bu ulgamda daşary ýurtlaryň önümçilik tejribesini öwrenmegine mümkinçilik dörär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyz üçin düýbünden täze bolan bu önümçiligiň Diýarymyzyň gämigurluşygyny ösdürmäge esas bolandygyny nygtady. Zawodyň tehnologik ulgamy häzirki zaman tehnologiýalarynyň hem-de awtomatlaşdyrylan ulgamlarynyň ulanylmagy bilen, deňiz gämilerine hyzmat etmek we olary abatlamak boýunça işleri geçirmäge mümkinçilik berýär.

Döwlet Baştutanymyz zawodyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, dünýäniň iň oňat tejribesini düýpli öwrenmek hem-de iş ýüzünde peýdalanmak boýunça zerur işleriň seljerilmelidigini nygtap, agentligiň ýolbaşçysyna dürli gämileriň çykarylmagyny ýola goýmak baradaky meseläni öwrenmegi, göz öňünde tutulan meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy.

Mejlisiň dowamynda döwlet durmuşynyň başga-da birnäçe meselelerine garaldy, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.


			 
Türkmenistanda ilkinji gury ýük gämisiniň gurluşygyna badalga berler.
Türkmenistanda ilkinji gury ýük gämisiniň gurluşygyna badalga berler.

10/15/2021

        «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde gury ýük daşaýjy gämi gurlar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory M.Çakyýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Hökümetiň 15-nji oktýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde hasabat berdi.

Kuwwatlylygy 5300 — 8100 tonna aralygynda bolan gury ýük daşaýjy gäminiň gurluşygyny Türkmenistanda halkara ýük daşamalaryna işjeň gatnaşýan Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Hazar logistik» hususy kärhanasy alyp barar.

Mämmethan Çakyýewiň hasabatyna görä, gämi gurlanda, täze iş orunlary dörär hem-de Türkmenistanyň hünärmenleriniň bu ulgamda daşary ýurtlaryň önümçilik tejribesini öwrenmäge mümkinçilik dörär. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow M.Çakyýewiň hasabatyny diňläp, Türkmenistan üçin düýbünden täze bolan bu önümçiligiň ýurdumyzyň gämi gurluşygyny ösdürmäge esas bolandygyny nygtady. Zawodyň tehnologik ugamy häzirki zaman tehnologiýalarynyň hem-de awtomatlaşdyrylan ulgamlarynyň ulanylmagy bilen, deňiz gämilerine hyzmat etmek we olary abatlamak boýunça işler geçirmäge mümkinçilik berer.

Türkmen Lideri zawodyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, dünýäniň iň oňat tejribesini düýpli öwrenmek hem-de iş ýüzünde peýdalanmak boýunça zerur işleriň seljerilmelidigini nygtap, agentligiň ýolbaşçysyna dürli gämileriň çykarylmagyny ýola goýmak baradaky meseläni öwrenmegi, göz öňünde tutulan meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy.

Ýatlap geçsek, 2018-nji ýylyň 2-nji maýynda Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty bilen birlikde onuň çäginde «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti hem açylyp ulanylmaga berlipdi. Zawodyň kuwwaty ýylda 4-6 gämini gurmaga we 10 müň tonna polat işlemäge mümkinçiligi bar.
			 
Hususy kärhanamyz ýükleri konteýnerlerde daşamak hyzmatyny hödürleýär.
Hususy kärhanamyz ýükleri konteýnerlerde daşamak hyzmatyny hödürleýär.

10/7/2021

        Global logistika ulgamynyň bir bölegi bolan kompaniýamyz, dünýäniň islendik ýerine konteýner transport hyzmatlaryny hödürleýär.

Multimodal ýük daşamak, şol sanda kontinentara ugurlar, dürli transport usullaryny ulanmaga mümkinçilik berýär, bu bolsa konteýner daşamagyň wagtyny ep-esli azaldýar. Konteýnerleşdirilen ýükleri deňiz, ýol, demir ýol we howa arkaly daşaýarys.

Biziň kompaniýamyz, Türkiýe, Hytaý, Russiýa we beýlekiler ýaly Türkmenistan üçin möhüm sebitlerde işjeň işleýär. Threeurduň hemme ýerinde üç ofis bilen konteýner ýükleriň geçişini öz wagtynda yzarlaýarys.

Kompaniýamyz 15 ýurtdan müşderilerine özüne çekiji bäsdeşlik bahalaryny hödürleýär. Müşderileriň gyzyklanmalaryny göz öňünde tutup, hünärmenlerimiz belli bir möwsümde harytlary we çykdajylary eltmegiň alternatiw görnüşlerini ösdürerler, iň amatly ugry we ulagy saýlarlar.

Şeýle hem, hyzmatlary öz içine alýan birnäçe hyzmatlary hödürleýäris:

Deňiz konteýnerlerini daşamak üçin bäsdeşlik nyrhlary;
Ygtyýarly multimodal logistika (iberiş, geçirmek, awtoulag, demir ýol we başgalar). Türkmenbaşy terminalynda aýratyn şertler;
Gümrük taýdan resmileşdirmegiň arzan bahasy;
Daşary ýurt ykdysady işjeňligini (import we eksport) we beýleki hyzmatlary doly goldamak;
Jebisleşdirmek, gözleg hyzmatlary we ş.m.
Mundan başga-da, çylşyrymly amallary hödürleýäris.

50 hünärmenden ybarat dostlukly toparymyz, müşderiniň islegi boýunça maslahat goldawyny berip, hyzmatlaryň ähli derejelerinde işleýär.
			 
“Hazar Logistik” kompaniýaz awtoulag gatnawlary hyzmatyny hödürleýär.
“Hazar Logistik” kompaniýaz awtoulag gatnawlary hyzmatyny hödürleýär.

9/21/2021

        
Ýük gatnawy, köp taraplylygy, netijeliligi we ygtybarlylygy ýaly köp artykmaçlyga eýe bolan ýük daşamak hyzmatydyr.

Logistika pudagynda köp ýyllyk tejribesi bolan ýeke-täk eýeçiligimiz Hazar Logistik, içerde we halkara derejede ýük daşamak hyzmatlaryny hödürleýär.

Ýükler awtoulag bilen Eýrana, Gazagystana, Özbegistana, Gyrgyzystana, Täjigistana, Russiýa, Ukraina, Türkiýä, Hytaýa, Yraga, Gruziýa, Dubaýa iberilýär.

Truckük daşamak üçin ýüklere baglylykda aşakdaky transport usullary ulanylýar:

Ýyldyrym;
Konteýner gämisi;
Sowadyjy.

Kompaniýanyň hünärmenleri iň girdejili ugry ösdürmäge we aşakdaky ýaly hyzmatlary bermäge kömek ederler:

Roadol bilen ýük ugratmak;
GPS nawigasiýasyny ulanyp ýük akymyna gözegçilik;
Adingüklemek we düşürmek hyzmatlarynyň doly görnüşi;
Islendik çylşyrymly we aşa köp ýük daşamak.

Kompaniýaz ähmiýetli ýükleri, şol sanda döwlegen, uly däl we howply ýükleri howpsuz saklamak we ulagly daşamak üçin ähli halkara kadalarynyň we şertleriniň berjaý edilmegini kepillendirýär.


			 
Başarnykly hünärmenler kärhananyň netijeli işlemegi üçin esas bolup durýar.
Başarnykly hünärmenler kärhananyň netijeli işlemegi üçin esas bolup durýar.

9/17/2021

        Gelejegi uly we çalt depginler bilen ösýän «Hazar Logistik» kärhanamyz işgärleriniň başarnygyna uly üns berýär.

Kärhanamyz işgärleri saýlap almagyň esasy şerti olaryň bilimi we logistika ulgamynda iş tejribeleriniň bolmagydyr. Häzirki wagtda kärhanamyzda ortaça 50 adam zähmet çekýär.

Biziň kärhanamyzda işlemegiň esasy artykmaçlyklarynyň biri işgärlerimiziň iş tejribesini artdyryp, öz başarnyklaryny özgertmegidir. Oňaýly we netijeli iş şertlerini döretmek maksady bilen kärhanamyzyň işgärleri üznüksiz internet, kompýuteri bar bolan şahsy iş otagy, iş üçin gerekli ähli enjamlar we kanselýariýa önümleri bilen üpjün edilen.

Ýolbaşçylarymyzyň pikirine görä, logistika ulgamynda üstünlikli iş alyp barmak üçin işgärleriň maksada okgunly we jogapkärçilikli bolmagy, olaryň toparyň içinde işläp bilme başarnyklygy, şeýle-de täze pikirleri öňe sürüp, olary ara alyp maslahatlaşmagy hem zerurdyr.

«Hazar Logistik» kärhanamyz özüni Türkmenistanda logistika hyzmatlaryny hödürleýän ynamdar kärhanalaryň biri hökmünde tanatdy. 
Kärhanamyz şäherara we halkara demir ýol gatnawlaryny amala aşyryp, bu gatnawlar ýükleri ýüklemek we düşürmek üçin zerur bolan enjamlar bilen hem üpjün edilen. Şeýle-de «Hazar Logistik» kärhanamyz özüniň resminamalary bellige almak, ýükleri demir ýol menzilinden müşderiniň ammaryna çenli eltip bermek, ýükleri kepillendirmek we ş.m. hyzmatlaryny hödürleýär.
			 
“Hazar Logistik” hususy kärhanamyz giň gerimli hyzmatlary hödürleýär.
“Hazar Logistik” hususy kärhanamyz giň gerimli hyzmatlary hödürleýär.

7/30/2021

        “Hazar Logistik” hususy kärhanamyz, ýurdumyzda logistika we ulag hyzmatlary boýunça öňdebaryjy kärhanalaryň biridir. Kärhanamyz Mary şäherinde ýerleşmek bilen, müşderilerimize ýokary derejeli gümrük goldawy we daşary ýurt ykdysady işjeňliginiň doly goldawy boýunça hyzmatlaryny hödürleýäris.
Mundan başga-da, “Hazar Logistik” hususy kärhanamyzyň müşderileri islegine görä, daşary söwda-ykdysady işi üçin ulaglaryň ähli görnüşlerini saýlap bilerler. Kärhanamyzyň mümkinçiliklerine:

•	Deňiz gatnawy;
•	Awtoulag gatnawy;
•	Demir ýol gatnawy;
•	Howa gatnawy;
•	Multimodal gatnawy ýaly ulag hyzmatlary girýär.

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde we GDA we Ýewropa ýurtlarynda ýük daşamak amallaryny ýerine ýetirýär. Şeýle hem logistika hyzmatlaryndan peýdalanmak isleýän müşderilere konteýner, ammar we port agentliginiň hyzmatlary hem hödürleýäris.
Bu “Hazar Logistik” hususy kärhanamyza ýüz tutujylaryň ähli talaplarynyň gyşarnyksyz ýerine ýetirilýändigini aňladýar.

Bulardan başga-da, kärhanamyz tarapyndan gümrük amallaryny hasaba almak (eksport, import, tranzit, wagtlaýyn import-eksport we ş.m.), ätiýaçlandyryş hem-de şahadatnama hyzmatlary hödürleýäris. 

Bu görekezijiler “Hazar Logistik” hususy kärhanamyzyň logistika we ulag hyzmatlary ulgamynda öňdebaryjy kärhanalaryň biridigine güwä geçýär. Hyzmatlaryň ýokary hili kärhanamyzyň toplan baý tejribesinden, işgärleriň hünär ussatlygyndan habar berýär.

“Hazar Logistik” hususy kärhanamyz belent abraýyna we tejribesine daýanyp, hyzmatdaşlaryň we agentleriň giň ulgamyny döretdi. Bu bolsa türkmen işewürlerine daşary söwda-ykdysady işleri üçin uly mümkinçilikleri döredýär.


			 
Näme üçin ýükleriň demir ýol ýük gatnawlary beýlekilerden has oňaýly?
Näme üçin ýükleriň demir ýol ýük gatnawlary beýlekilerden has oňaýly?

5/8/2021

        Häzirki wagta çenli ýolagçy gatnadyjy hem-de ýükleri daşaýjy demir ýol gatnawlary aragatnaşygyň iň howpsuz görnüşi bolmagynda galýar. Bütin dünýä boýunça demir ýollaryň tory, kuwwatly teplowozlardyr elektrowozlar ýükleriň islendik görnüşini sebitiň çägindäki uzak aralyga eltip bermäge mümkinçilik berýär. Demir ýollarynda heläkçilikli ýagdaýlar juda az ýüze çykýar. Demir ýol arkaly ýükleriň daşalmagynyň uçar gatnawlaryna garanyňda köp wagty talap edýändigine garamazdan, olara bolan isleg peselmeýär.

Demir ýol arkaly ýükleri daşamak işleri howanyň islendik ýagdaýynda hem amala aşyrylýar. Olaryň gatnaw hereketi, deňiz ýa derýa gatnawlary ýaly, ýylyň pasyllaryna bagly bolmaýar. Demir ýol köprülerini sebitiň islendik ýerinde gurmak bolýar. 
Şeýle hem demir ýollarynyň daşaýjylyk kuwwaty bir ýylda onlarça million tonna ýükleri daşamaga mümkinçilik berýär. 

Döwrebap tehnikalar ýükleri uzak aralyga hem gysga wagtyň içinde eltip bermäge şert döredýär. Şeýle hem demir ýol aragatnaşygy wagty we ýükleri eltip bermek hyzmatynyň nyrhyny azaltmak arkaly iri kärhanalaryň arasynda göni baglanyşygy döretmäge ýardam berýär. 

Demir ýol çatryklarynyň ösen infrastrukturasy we maddy tehniki binýady ýükleri ýüklemek hem düşürmek işiniň guramaçylykly ýerine ýetirilmegine şert döredýär.

Ýükleri demir ýol arkaly daşamagyň ýene bir oňyn tarapy olaryň özüne düşýän gymmatynyň elýeterliligidir.
Türkmenistanyň demir ýollary köp şahaly tordan düzülip, olar ýurdumyzy goňşy döwletler bilen birleşdirýär we daşary bazara çykarýar. Şonuň üçin-de Türkmenistanda demir ýol arkaly ýükleri daşamak has meşhurdyr. 

«Hazar logistik» kärhanamyz ýükleri demir ýol arkaly şäherara we halkara daşamak işleri ýerine ýetirýär. Şunuň bilen baglylykda, kärhana tarapyndan ýükleri ýüklemek hem-de düşürmek üçin niýetlenilen ýörite tehnikalar bilen üpjün etmek, resminamalary düzetmek, ýükleri demir ýol nokadyndan bellenilen ýere eltip bermek, ýükleri ätiýaçlandyrmak ýaly hyzmatlar hem amala aşyrylýar. 

Tehniki enjamlar islendik görnüşli ― daşamagyň aýratyn şertlerini talap edýän ýa-da howply ýükleri demir ýol arkaly daşamagy guramaga mümkinçilik berýär. 

Ýükleri eltip bermek hem-de ammara ýerleşdirmek ugrunda toplanylan tejribe, gatnawlaryň ygtybarly zynjyry esasynda «Hazar Logistik» kärhanamyz ýükleri Türkmenistanyň, GDA döwletleriniň we Ýewropanyň çäklerinde buýrulan ýerine ynamly hem tiz eltip bermek işlerini alyp barýar. Kärhanamyz ýurdumyzyň dürli künjeklerinde ýerleşýän üç edarasy ugradylýan ýükleriň geografik çägini giňeldýär. Mary welaýatyndaky edaramyzda ýükleri Artyk - Sarahs - Farap - Serhetabat ugry boýunça daşamak işleri ýerine ýetirilýär.

Aşgabatdaky edaramyz bolsa tutuş demir ýol habarnamalaryna jogap berýär. Kärhananyň Türkmenbaşy şäherinde ýerleşýän edarasy ýükleri deňiz ýoly arkaly daşamak işleri bilen meşgullanýar.

			 
Konsultasiýa.
Konsultasiýa.

4/29/2021

        Işgärlerimiz, Demirýol açyk paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleri bilen konsultasiýada.
			 
«Hazar Logistik» hususy kärhanamyz Türkmenistandaky üç bölümi üznüksiz logistika hyzmatlaryny hödürleýär.
«Hazar Logistik» hususy kärhanamyz Türkmenistandaky üç bölümi üznüksiz logistika hyzmatlaryny hödürleýär.

12/4/2020

        «Hazar Logistik» hususy kärhanamyz ýurdumyzda logistika bilen ammar hyzmatlaryny iň ygtybarly we elýeterli üpjün edijilerden biri hökmünde ykrar edildi.

Logistika pudagynda köp ýyllyk tejribä eýe bolan «Hazar Logistik» hususy kärhanamyz, ýükleri ammara ýerleşdirmek, paýlamak we üpjünçilik ulgamyny dolandyrmak babatda müşderilerine premium logistika hyzmatlaryny berýär.

Bu hususy kärhanamyzyň bölümleri ýurdumyzyň üç sebitinde işleýär, şonuň üçin hem logistika bilen ammar pudagynda alnyp barylýan giňişleýin işler öz wagtynda we netijeli amala aşyrylýar.

«Hazar Logistik» hususy kärhanamyzyň Marydaky esasy bölümi Artyk-Sarahs-Farap-Serhetabat ugry boýunça ähli gümrük hyzmatlaryny hödürleýär.

Bu hususy kärhanamyzyň demir ýol aragatnaşygy bilen baglanyşykly işleri üçin Aşgabat bölümi jogapkärdir.

«Hazar Logistik» hususy kärhanamyzyň üçünji bölümi Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň ýük terminalynda ýerleşýär.
Bu bölümimiziň esasy işleri portlarda gämiler bilen ýük ugratma we agentlik hyzmatlaryny, dürli harytlary Gara deňziň ähli portlaryna daşamaklykda gämileriň tertipnamasyny üpjün etmeklikden ybaratdyr.

Hususy kärhanamyz Türkmenistanyň, Ýewropanyň we GDA ýurtlarynyň çäginde ýük daşamagyň ähli görnüşleri üçin hyzmatlary hödürleýär. Bu hususy kärhanamyzy logistika hyzmatlaryndan peýdalanmak isleýän müşderiler konteýnerler, ammarlar we port agentlik hyzmatlary bilen üpjün edilýär.

«Hazar Logistik» hususy kärhanamyzyň ýurdumyzyň sebitlerinde ýerleşýän bölümleriniň salgylary:

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Bitaraplyk köçesiniň 18-nji jaýynyň 7-nji öýi. Habarlaşmak üçin telefonlar: +99363162934, +993 522 74717/18.

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň 1972-nji (Ataturk) köçesiniň 82-nji jaýy. Habarlaşmak üçin telefonlar: +993 12 469183/84.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Şagadam köçesiniň 8-nji jaýy – Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň umumy ýük terminalynyň barlag nokadynyň birinji gatynyň 002, 004 iş otaglary. Habarlaşmak üçin telefon: +993 243 49350.