Her bir üstünligiň arkasynda logistika bardyr

Ulag — bu ykdysady sebitleriň toplumlaýyn ösdürilmeginde, öndüriji güýçleri çäk boýunça mümkingadar endigan ýerleşdirmekde, önümçilik pudaklarynyň, kärhanalaryň arasynda ykdysady, tehnologik aragatnaşygy amala aşyrmakda taýsyz serişdedir. Dünýä ýüzünde häzirki döwürde ulag ýollarynyň köpugurlylygy, hili we tizligi esasy görkezijileriň biri bolmak bilen, halkara ykdysady gatnaşyklarda aýgytly orun eýeleýär. Dünýä tejribesine syn salsak, geografik taýdan amatly ýerleşen ýurtlarda we sebitlerde ösen ulag toplumynyň döredilmegi üstaşyr ýüklerden hem goşmaça girdeji almaga mümkinçilik berýär. «Hazar logistik» hojalyk jemgyýetimiz hem her bir müşderiniň işiniň ösmegine özüniň goşandyny goşýar.

Baş maksadymyz

Türkmenistanyň yklymara ulag ýollarynyň geografik taýdan amatly çatrygynda ýerleşýändigini göz öňünde tutup, «Hazar logistika» hojalyk jemgyýetimiziň esasy maksady müşderiler üçin ýokary derejeli logistika hyzmatlaryny amala aşyrmak bolup durýar. Türkmenistanyň Ýewraziýa döwletleri bilen özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmekde, şonuň ýaly-da, ýurdumyzyň milli ulag-aragatnaşyk ulgamyny örän netijeli hem-de amatly peýdalanmakda döredýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, biziň agzybir toparymyz deňiz, awtoulag, demir ýol, howa gatnawlary esasynda ýerli, import, eksport we üstaşyr ýük gatnaw hyzmatlaryny amala aşyrýar. Biziň baş maksadymyz müşderileriň isleglerini doly kanagatlandyrmakdan we döwrebap hyzmatlary size hödürlemekden ybaratdyr.

«Hazar logistik» bilen işe başlaň!

Ýurdumyzyň iň ygtybarly we elýeterli logistik we ammar hyzmatlaryny üpjün edijileriniň biri hökmünde kabul edilýändigimize buýsanýarys. Üçünji tarap logistik hyzmat üpjün ediji hökmünde, ýük daşamak hyzmatlaryny, ammar hyzmatlaryny, logistika hyzmatlaryny we beýleki goşmaça hyzmatlary öz içine alýan deňiz ýollary arkaly ýükleri daşamak hyzmatlarymyzyň esasy ugrudyr. Türkmenbaşy Halkara deňiz portundan ýükleri ugradyp ýa-da kabul edip, olaryň eltilmeli ýerine wagtynda barmagyny üpjün edýäris. Öňdebaryjy ýük daşaýyş ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň netijesinde, operatorlaryň we esasy portlaryň bize berýän mümkinçilikleri:

  • • Konteýneriňize iň gysga wagtda, çalt ýük ýüklemek;

  • • Siziň konteýnerleriňizi gyssagly gämä mündürmek;

  • • Porta gelen konteýnerleriňizi mümkin boldugyndan çalt çykarmak;

  • • Ýol resminamalarynyň doly we dogry ýöredilmegini kepillendirmek.