Kärhana hakynda

«Hazar logistik» hususy kärhanasy Türkmenistanda we sebitde ygtybarly, elýeterli hem-de toplumlaýyn logistika, şol sanda ýük daşamak, ammar hyzmatlaryny hödürleýär. Kärhanamyz 2020-nji ýylda döredildi. Oňa şol ýylyň 13-nji aprelinde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Döwlet tarapyndan bellige almak hem-de Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň ýeke-täk döwlet sanawyna girizmek baradaky şahadatnamasy berildi. «Hazar logistik» yzygiderli ösýän, hyzmatlarynyň gerimini barha giňeldýän kärhana bolup, öz ugrunda ýeterlik tejribe toplady. Ol gysga döwürde ýurduň öňdebaryjy logistika kompaniýalarynyň hatarynda girdi. «Hazar logistik» deňiz we içerki suw ulagynda daşamak işiniň, ulag-ekspedisiýa işiniň aýry-aýry ugurlary, şeýle-de awtomobil ulaglary arkaly ýük daşamagy guramak, ýükleri ekspedisiýa etmek (ýany bilen gitmek) işi boýunça işleri amala aşyrmaga hukuk berýän Ygtyýarnamalara eýedir.

Biziň wezipämiz

«Hazar logistik» hususy kärhanasy Siziň tejribeli, ynamdar hem uzak möhletleýin hyzmatdaşyňyzdyr. Ol amatly, ygtybarly we elýeterli logistika hyzmatlaryndan peýdalanyjylaryň ýükleriniň öz wagtynda we abatlygyna bellenen nokadyna ýetirilmegini kepillendirýär. Biz Siziň işewürligiňiziň ösmegine, bazarlaryňyzyň giňemegine, önümiň özüne düşýän gymmatynyň peselmegine, eksport-import, gümrük, ätiýaçlandyryş amallaryňyzyň rowaçlanmagyna, gerek bolsa, ulag daşamagyň aýratyn şertlerini üpjün etmäge, ýeterlik maglumat-habar beriş işini ýola goýmaga taýýar.

Habarlaşmak

Ady

Familiýasy

Elektron poçtasy

Telefon belgisi

Hat

Kontaktlarymyz:

Biziň salgymyz:

TÜRKMENSITAN, MARY ŞÄHERI, BITARAPLYK KÖÇESI 18/7

Telefon belgilerimiz:

+993 63 16 29 34;

+993 522 7 47 17/18.

E-mail:

info@hazarlogistik.com

Faks:

+993 522 7 47 17;

+993 522 7 47 18.