Kompaniýamyz hakynda

HJ "Hazar logistik" konteýner hyzmatyny, demir ýol gatnawyny ,awtoulag gatnawyny, deňiz gatnawyny, howa gatnawyny we multimodal gatnawyny, başgada esasanam howply harytlary daşamak bilen baglanyşykly transport we logistika hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürlemekden hoşal. Gysga wagtyň içinde, hojalyk jemgyýetimiz köp tejribe toplady we import, eksport, üstaşyr amallary, şeýle hem Türkmenistanyň çäginden, GDA ýurtlarynyň üsti bilen daşamak üçin bütin dünýäde, hyzmatdaşlaryň we hyzmat üpjün edijileriň giň ulgamyny döretdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçýän demir ýol gatnawy üçin ugradyş töleginiň 1% göterimdigini (transport mukdaryndan) habar bermek isleýäris. HJ "Hazar Logistik", Türkmenistanda ulag we logistika hyzmatlary pudagynda, iň ýokary orny eýelemäge we halkara arenasyna çykmaga çalyşýar. Müşderilerimiz, Türkmenistandaky işleriňiz bilen baglanyşykly soraglar ýa-da düşündirişler ýüze çykan halatynda ikirjiňlenmän biziň bilen habarlaşyp bilerler. Müşderilerimize iň oňat hünär çemeleşmesini we hünärmenlerimiziň iň ýokary ünsüni, şeýle hem bäsdeşlik bahalaryny hödürlemekden hoşal.

Bilelikde bir ädim öňde gideliň!

«Hazar logistik» islendik ýük amallaryňyzy ýerine ýetirmekde siziň bilen «Bir ädim öňde» gitmek üçin işleýär. Korporatiw işewür hyzmatdaşlygymyzy rahat dowam etdirmek üçin öňe süren ýolumyzda anyk ädimleri ädýäris. «Hazar logistik» deňiz we içerki suw ulagynda daşamak işiniň, ulag-ekspedisiýa işiniň aýry-aýry ugurlary, şeýle-de awtomobil ulaglary arkaly ýük daşamagy guramak, ýükleri ekspedisiýa etmek (ýany bilen gitmek) işi boýunça işleri amala aşyrmaga hukuk berýän Ygtyýarnamalara eýedir. Biz diňe bir Türkmenistanyň çäginde däl, eýsem sebit we halkara derejede toplumlaýyn hyzmatlary üpjün edýäris. Munuň üçin beýleki logistika kärhanalary bilen hem netijeli hyzmatdaşlyk saklaýarys. Biziň hyzmatlarymyzdan her ýylda müňlerçe müşderi peýdalanýar. Islendik kompaniýa logistika işleriniň autsorsingini bize ynanyp biler.

Sowallaryňyz üçin bize ýüz tutuň!

Ady

Familiýasy

Elektron poçtasy

Telefon belgisi

Hat

Habarlaşmak üçin:

Biziň salgymyz:

TÜRKMENISTAN, MARY ŞÄHERI, BITARAPLYK KÖÇESI 18/7

Telefon belgilerimiz:

+993 64 97 97 97

+993(522) 7 47 17/18

E-mail:

ops@hazarlogistik.com

Faks:

+993 522 7 47 18

+993 522 7 47 17

Biziň hyzmatdaşlarymyz
Maslahat haty